درس اول

شناخت محیط اج

فعالیت ا - ا صـــ3ــــــ رشته ی تحصیلی را که انتخاب خواهید کرد,در نظر بگیرید(نظری-فنی و حرفه ای-کاردانش)و در باره ی موارد زیر در کلاس گفت و گو کنید.

1-برای انتخاب این رشته چه ملاک هایی را در نظرداشته اید؟1- علاقه به رشته تحصیلی2-برسی وضعیت شغلهای مربوط به این رشته3-وضعیت تحصیل مناسب دوره ی راهنمایی4-علاقه به تجربه کردن مسائل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس دوم

شکل گیری گروه

فعالیت2-1صـــ6ــــــ  نخستین روزی را که وارد دبیرستان شدید,در نظر آورید و حداکثر سه سطر,توضیح دهیدکه چگونه و چرابادیگران رابطه برقرار کردید؟با بازکردن سر صحبت با یکی  از همکلاسی ها با او رابطه برقرارکردم.-زیراانسانباالطبع موجودی اجتماعی است و برای تامین  نیاز های انسانی خود به برقراری روابط اقدام میکند.

فعالیت3-1صــ7ــــبا بررسی نحوه ی دوست شدن خود با یکی از دوستانتان:
1-انگیزه ی دوستی,مشابهت هایی که با یکدیگر داشته اید یا پس از دوست داشتن به دست آورده اید و چگونگی روابط میان خود را بنویسید.انگیزه یدوستی:برای جلوگیریاز تنهایی اقدام به دوستی نمودم-مشابهت ها:هر دو در زمینه ی شعری و هنری علاقمند بودیم و برای یاری یکدیگر در این زمینه دوستی امان محکم تر شدو رابطه مان در موارد درسی و زمینه های هنری دیگرنیز مستحکم تر شد.

2- نمونه ای از دوستی هایی را که به جدایی انجامیده است,مطرح کرده و علت از هم گسستن پیوند دوستی را مشخص کنید.
 مصرف دخانیات2-عدم شئونات خانوادگی و اجتماعی,بدحجابی,تنبلی در دروسی-رفت و آمد با دوستان ناباب و بی توجهی به مسائل اخلاقی و.....اشاره کرد


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس سوم

هنجار ها وارزش های اجتماعی

فعالیت4-1صـــ9ـــــ الف: رفتار اعضای خانواده,آشنایان ودوستان خود را در نظر بگیرید.
-خانواده=کمک به  اعضای خانواده در انجام کارها,مشورت با اعضای خوانواده,احترام به پدر و مادر.
- مهمانی=پوشیدنلباس مناسب مهمانیــــــــ,با اطلاع قبلی از مهمانی رفتن, مودب بودن,ساکت بودن.
-عبورو مرور در خیابان=توجه به چراغ راهنمایی-عبور کردناز روی خط کشی عابر پیاده.
ب:رعایت نکردن این  الگوهای عمل,برای فرد چه پیامدهایی دارد؟رعایت نکردن این امور موجب می شود که زندگی فرد دچار بی نظمی می شود و آرامش افراد از بین رود و همچنین پدیدآمدن هرج مرج در خانواده می شود.
فعالیت5-1صــــ9ـــــــ برای هر یک از موارد زیر,دست کم دوارزش را مشخص کنید.
1- خانواده =صداقت و صمیمیت خانواده,تربیت صحیح فرزندان.
2- مدرسه=کسب علم و دانش,رعایت قوانین مدرسه.
3-مسجد=عبادت خدا-پاک کردن جسم و روح از گناهان.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

درس چهارم

رابطه ی گروه ها با یکدیگر

فعالیت6-1صـــــــ11ـــــــــ دوگروه اجتماعی را در نظر بگیرید.
1-برای هر یک از آن ها, در یک جدول دو ستونی-مانند نمونه ی زیر- دو الگوی عمل و دو ارزش بنویسید.
2-هماهنگی یا تضاد میان الگوهای عمل و ارزش ها را مشخص کنید. 
                                                                                                                                                                                                                               


                                
                                    گروه ((الف))                             گروه((ب))                                   هماهنگی یا تضاد                                       
                                  نیروی انتظامی                          باندهای قاچاق

ارزش ها1-برقراری امنیت و آرامش                  ارزش ها           1-از بین بردننظم و آرامش جامعه    تضاد                                                                           
         
          2-مبارزه با فساد                                            2-کسترش فساد و تباهی

هنجارها1- دستگیری مجرومان                       هنجارها    1-دزدی و پخش مواد مخدر     تضاد

      2- مجازات و تنبیه خلافکاران                                2-آلوده کردن جوانان کشور


فعالیت 7-1صـــــــ12ــــــــــ با برسی روابط میان گروه های مختلف جامعه برای هر یک از تعارض گروهی که می تواند نتایج مثمت و منفی داشته باشد.یک نمونه ذکر کنید و نتایج حاصل ار آن ها را در جدولی مانندجدول زیر بررسی.
1-تعارض میان دو گروه که نتایج مطلوب دارد.
2-تعارض میان دو گروه که نتایج نامطلوب دارد.


نوع تعارض                                                نتایج                                                ارزیابی


1- مسابقات دانش آموزی                     موجب رشدعلمی و اجتماعی دانش آموزان میشود                 مثبت و سازنده

2-مسابقات والمپیادها                            باعث بالا بردن سطح علمی دانش آموزان می شود                     مثبت و سازنده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-اختلافات قومی و قبیله ای                 موجودیت گروه و قبیله ها را به خطر می اندازد                          منفی و مخرب

2-برخورد میان هواداران دو تیم       بازی فوتبال که یکی از شیوه ی سالم رقابت است باعث ستیزه های    منفی و مخرب
                                                 بیهوده می شود.
3-برخورد میان دو گروه سیاسی در دولت               سبب نا آرامی و اختلافات در جامعه می شود.                     منفی و مخرب

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


درس پنجم

تاثیرات گروه برفرد

فعالیت8-1صـــــــــــ14ـــــــــــــ با اندیشیدن درباره ی صفات و خصوصیات خود,به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1-((من)) کیستم؟سعی کنید برای این پرسش,پاسخ های متعددی ((ده تا پاسخ))بیابید.برای مثال:اسم من فاطمه است من دختری زرنگ و کنجکاو هستم یکی از خصوصیت های بدم بعضی وقت ها زود عصبانی میشوم و...
2- یکی از این صفات را انتخابکنید و تو ضیح دهید چگونه از وجود چنین صفتی آگاه شده اید.کنجکاو بودن:دوستان من همیشه برایم میگویند خیلی انسان کنجکاوی هستی .

3-از بررسی چه نتیجه ای میگیرید.از بررسی نتیجه میگیرم من آنسان کنجکاوی هستم و این ویژگی را دوستانم در من دیده اند.....وتاثیر روابط با دیگران در شکل گیری خودآگاهی فرد است

فعالیت9-1صــــــــــــــ14ــــــــــــ ازفهرستی که درباره ی خود تهیه کرده اید یک صفت را انتخاب کنید.
1- آگاهی از وجود این صفت چه اثری بر رفتار و اعمال شما دارد؟مثلا باهوش بودن:باعث می شود که خود را فردی باهوش بدانم و دیگران هم من را آدمی باهوش بدانند و در مدرسه و دانشگاه مورد احترام اساتید و معلمان باشم و دیگران نیز انتظار احترام و ارزش گذاری از سوی من داشته باشند.

2- سه الگوی عمل مربوط به این صفت را بنویسید.درس خواندنبسیار زیاد-کمک به دانش آموزان در دروس-احترام به والدین و معلمان-راه یابی به مدارج علمی بالا.


فعالیت10-1صــــــــــ15ـــــــــ برای آگاهی از عمق تاثیرعضویت گروهی برجهت گیری ها و اعمال فرد,بررسی زیررا انجام دهیدوآنر را مطابق نمونه در جدولی تنظیم کنید.

1-سه مورد از دوستی ها و دشمنی ها,اظهار نظر ها و اعتقادات خودرادرباره ی امور و اعمالی که در طول در طول یک روز انجام می دهید,فهرست کنید.
2-مشخس کنید که کدام یک از آنهااز موضع((گروه ها)) و کدام یک از موضع ((خود))جدا از این((گروه ها))انجام     شده است..


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهت گیری ها                                               دلایل                                 ((ما )) یا ((من))
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ11-در 1-ازمیان رنگ ها,از رنگ آبی آسمانی بیشتر خوشم می آید             زیرا"نگاه کردن به آن به  من آرامش می بخشد.                                ((من))
2- از رانندگانی که به چراغ قرمز توجه نمی کنند,بدم می آید         زیرا آنها حقوق شهر وندان را زیرپا می گذارند.                                ((ما))ی شهروندی
3-من قوانین مدرسه را رعایت میکنم                        زیرا اگر اینطور باشد انجام کارهای مدرسه بهتر انجام میشود.                              ((ما))ی شهروندی
4-از خدمات شهرداری رضایت دارم                                   زیرا به زیبا سازی شهر اهمییت  دارند.                                                           ((ما))ی شهروندی                                                   
5-از عملکرد آمریکا در ارتباط با گشور های دیگر آحساس تنفر دارم.      زیرا به حقوق ملت ها تجاوز میکنند.                                                              ((ما))ی ایران

 

فعالیت11-1صــــــــــــ17ــــــــــــــــ در باره ی ملاک های انتخاب گروه(برای مثال گروه دوستی)در کلاس گفت و گو کنیدو
براساس:ویژگی ها ی مشترک دوستان را انتخاب میکنم مانند:هم جنس بودن,هم سن بودن,اعتقادات دینی مشترک,علاقه ی مشترک به تحصیل,سطح خانوادگی و....

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ